HADIS QUDSI DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI TRANSPERSONAL

Abdul Fatah Idris

Abstract


Hadith Qudsi is a Hadith which its meaning and text come from the Prophet Muhammad SAW. The Koran and the Hadith also come from the revelation internally (from deep heart of the Prophet) and nonverbal (not words form). To understand the meaning hadith qudsi, the author uses the revelation theory through transpersonal psychology. The study found explanations that there are three categories of prophet speech: the Koran, hadith Nabawi, and hadith qudsi. These all come from the inspiration of Ilahi (the revelation of God), not in the form words or language. Then, the prophet created human language (texts) and applied them in his daily life.


Keywords


Teori Pewahyuan; Hadis Qudsi; Hadis Nabawi; Transpersonal psikologi

Full Text:

PDF

References


Abdul ‘Adhîm az-Zarqânî, Manâhil al-‘Irfân, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001.

Abû ‘Abdillah al-Qurthubî, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur`ân, cet. II, Kairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1964

Abû al-Qâsim az-Zamakhsyarî, Al-Kasysyâf ‘an Haqâ`iq Ghawâmidl at-Tanzîl, cet. III, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H.

Abû al-Fidâ` Ibnu Katsîr, Tafsîr al-Qur`ân al-‘Adhîm, cet. I, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H.

Abû Hâmid Al-Ghazâlî, Misykâtu al-Anwâr, , Kairo: ad-Dâr al-Qaumiyah li ath-Thabâ’ah wa an-Nasyr, tt.

Abî Mu’âdz Thâriq bin ‘Iwadlullah, Al-Madkhal ilâ ‘Ilmi al-Hadîts, cet. I, Riyâdl: Dâr Ibnu ‘Affân, 2003.

Al-Bukhârî, Shahîh al-Bukhârî, cet. II, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Al-Mufadlal bin Muhammad adl-Dlabbî, Al-Mufadldlaliyât, cet. VI, Kairo: Dâr al-Ma’ârif, tt.

Fakhruddîn ar-Râzî, Tafsîr Mafâtîh al-Ghaib, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.

Fazlur Rahman, Islam, Chicago-Laodon: University of Chicago Press, 1979.

Fuad Nashori, Agenda Psikologi Islam, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Ibn ash-Shalâh, Fatâwâ Ibn ash-Shalâh, cet. I, Beirut: Maktabah al-‘Ulûm wa al-Hikam, 1407 H.

Ibnu Mandhûr al-Anshârî, Lisânu al-‘Arab, cet. III, Beirut: Dâr Shâdir, 1414 H.

Jawwâd Alî, tt., Al-Mufashashal fi Tarikhi al-‘Arab Qabla al-Islam, Universitas Baghdad, tt.

Luthfallah Khaujah, Maudlû’ at-Tashawwuf, , Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Malik Fahd, 1432 H.

Muhammad Fu`âd ‘Abdul Bâqî, Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâdh al-Qur`ân al-Karîm, 1364 H., Kairo: Dâr al-Hadîts, hal. 746-747.

Muhammad Ibnu Jarîr ath-Thabarî, Jâmi’ al-Bayân fî Ta`wîl al-Qur`ân, cet. I, 2000, Mu`assasah ar-Risâlah.

Muhammad bin Abû Syuhbah, Al-Wasîth fî ‘Ulûm wa Mushthalah al-Hadîts, tt., Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabî.

Nashr Hâmid Abû Zaid, Mafhûm an-Nash; Dirâsah fî ‘Ulûm al-Qur`ân, 1990, Mesir: Al-Hai`ah al-Mishriyah al-‘Âmmah li al-Kitâb.

Sarlito Wirawan Sarwono, Berkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi, cet. I, 1978, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang,

Syihâbuddîn Mahmûd al-Âlûsî, Tafsîr Rûh al-Ma’ânî, tt., Beirut: Dâr Ihyâ` at-Turâts al-‘Arabî,

Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah al-Quran, cet. I, 2001, Yogyakarta: Forum kajian Budaya dan Agama (FkBA)

Walsh, R. & Vaughan, F. "On transpersonal definitions". Journal of Transpersonal Psychology 1993

Zakaria Ouzon, Jinâyah al-Bukhârî; Inqâdz ad-Dîn min Imâm al-Muhadditsîn, cet. I, 2004, Beirut: Riad El-Rayyes Books.
DOI: http://dx.doi.org/10.21580/teo.2018.29.1.2351

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jurnal THEOLOGIA

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 

JURNAL THEOLOGIA

FAKULTAS USHULUDDIN & HUMANIORA
Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang - Indonesia

 
                                                               
Web
Analytics
View My Stats