Tracing the Genealogy of Maqāṣid al-Sharī'ah Concept: A Historical Approach

Amir Tajrid*  -  Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

(*) Corresponding Author

This paper aims to explore the emergence, continuity and shifting of the meaning of maqāṣid al-sharī’ah. Initially, maqāṣid al-sharī’ah entered into the study of uṣūl al-fiqh and later became an independent scientific discipline. Historically, the journey of maqāṣid al-sharī’ah has four periods, namely, the pre-codification era, the first development era, the second development era, and the maturation era as a scientific discipline. This paper is qualitative with a descriptive-analytic method, namely exploring the concept of maqāṣid al-sharī’ah in various literature. The findings in this paper are, first, the history of the emergence and development of maqāṣid al-sharī’ah is closely related to the enforcement of Islamic law. Second, the continuity of maqāṣid al-sharī'ah is an ideological concept because it is based on the prevailing paradigm

Keywords : maqāṣid al-sharī’ah; historical tracking; maṣlaḥah; uṣūl al-fiqh

 1. Al-‘Arabī, Abū Bakr Ibn. Aḥkām al-Qur’ān. Beirūt: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003.
 2. ‘Āshūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibn. Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah. Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, 2004.
 3. ‘Aṭiyyah, Jamāl al-Dīn. Al-Tanẓīr al-Fiqhī. Maṭba‘ah al-Madīnah, 1987.
 4. Awdah, Jasser. Maqāṣid Dalīlun li al-Mubtadī. London: al-Ma’had al-‘Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 2011.
 5. Awdah, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid As-Syarī‘ah. Bandung: Pustaka Mizan, 2015.
 6. Betawi, Usman. ‘Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam aalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha’. Jurnal Hukum Responsif 6, no. 6 (2019): 32–43.
 7. Al-Dihlawi, Shah Waliyyullāh. Ḥujjatullāh al-Bāligah. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1984.
 8. Farih, Amin. ‘Reinterpretasi Maṣlaḥah Sebagai Metode Istinbāṭ Hukum Islam: Studi Pemikiran Hukum Islam Abū Isḥāq Ibrāhīm Al-Shāṭibī’. Al-Ahkam 25, no. 1 (25 April 2015): 43. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.193.
 9. Al-Fāsī, Allāl. Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā. Maktabah al-Waḥdah al-‘Arabiyyah al-Dār al-Bayḍā’, 1963.
 10. Fauzia, Ika Yunia Fauzia, and Abdul Kadir Riyadi. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqāṣid as-Syarī'ah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
 11. Al-Ghazzālī, Abū Ḥāmid Muḥammad Ibn Muḥammad. Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
 12. Al-Ḥanbalī, ’Abd al-Ḥayy Ibn al-‘Imād. Shadharāt al-Dhahab fī Akhbār Man Dhahab. Kairo: Maktabah al-Qudsi, n.d.
 13. ‘Iyāḍ, Al-Qāḍī. Tartīb al-Madārik wa Taqrīb al-Masālik li Ma’rifāt ‘A’lām Madhhab Mālik. Jilid VII. Wizārat al-Awqāf al-Maghrabiyyah, n.d.
 14. Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. I’lām al-Muwaqqi’īn ’an Rabb al-‘Ālamīn. Edited by Muḥammad Muḥyiddin ‘Abdul Majīd. Beirūt: Dār al-Fikr, n.d.
 15. Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim. Miftāḥ Dār al-Sa’ādah wa Manshūr Wilāyāt al-’Ilm wa al-Irādah. Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, n.d.
 16. Al-Jayyidī, ‘Umar. Al-Tashrī’ al-Islāmī Uṣūluh wa Maqāṣiduh. Manshūrāt ‘Ukāz: Maṭba’ah al-Najāḥ al-Bayḍā’, 1987.
 17. Al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn. Al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh. Edited by ’Abd al-‘Aẓīm al-Dīb. al-Manshurah: al-Wafā’, 1998.
 18. Kayadibi, Saim. ‘The State as an Essential Value (Ḍarūriyyāt) of the Maqāṣid Al-Sharī‘Ah’. Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah 19, no. 1 (9 July 2019). https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.6256.
 19. Al-Khādimī, Nūr al-Dīn Mukhtār. ‘Ilm al-Maqāṣid al-Shar’Iyyah. Riyad: Maktabah al-‘Ubayyikān, 2001.
 20. Al-Khādimī, Nūr al-Dīn Mukhtār. Al-Maqāṣid al-Shar‘iyyah wa Ṣilatuhā bi al-Adillah al-Shar‘iyyah wa al-Muṣṭalaḥāt al-Uṣūliyyah. Riyad: Dār Isybilia, 2003.
 21. Al-Khādimī, Nūr al-Dīn Mukhtār. Al-Maqāṣid fī al-Madhhab al-Mālikī. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2003.
 22. Al-Khafīf, Al-Shaykh. ‘Al-Ijtihād fī al-Sharī’ah al-Islāmiyah’. In Majallāt al-Ijtihād fī Sharī’ah al-Islāmiyah wa Buḥūth Ukhrā. Riyad, n.d.
 23. Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb. Maṣādir al-Tashrī’ fī mā lā Naṣṣa fīh. Kuwait: Dār al-Qalam Li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1994.
 24. Al-Khawjah, Muḥammad al-Ḥabīb Ibn. Bayn ‘Ilmay Uṣūl al-Fiqh - Maqāṣid al-Islāmiyyah. Qatar: Wizārat al-Awqāf wa Al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, n.d.
 25. Mahsun, Mahsun. ‘Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik dengan Metode Saintifik Modern’. Al-Ahkam 25, no. 1 (25 April 2015): 1. https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191.
 26. Al-Maqrī, Abū ‘Abdullāh Muḥammad. Al-Qawāid. Edited by Aḥmad bin ‘Abdullāh bin Ḥāmid. Makkah: Ma’had al-Buḥūth wa Iḥyā’ al-Turāth al-Islāmī Jāmi’ah Ummu al-Qurā, n.d.
 27. Mūsā, Muḥammad Yūsuf. Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī. Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīthah, 1958.
 28. Nur, Iffatin, Ali Abdul Wakhid, and Lestari Handayani. ‘A Genealogical Analysis on the Concept and Development of Maqaṣid Syarī’ah’. Al-’Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam 17, no. 1 (30 November 2020): 1–30. https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6211.
 29. Rabī‘ah, ‘Alī Ibn. ‘Ilm Maqāṣid al-Shārī‘Ah. Riyāḍ: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 2002.
 30. Al-Raḥamūni, Muḥammad Shārīf. Al-Rukhaṣ al-Fiqhiyyah min al-Qur’ān wa al-Sunnah al-Nabawiyyah. Tunis: Maṭba’ah al-‘Arabiyyah, 1986.
 31. Ratna, Nyoman Kutha. Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
 32. Al-Raysūnī, Aḥmad. Al-Fikr al-Maqāṣidī: Qawā’iduh wa Fawā’iduh. Beirut: Dār al-Hādī, 2003.
 33. Al-Raysūnī, Aḥmad. Naẓariyyāt al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām al-Shāṭibī. Rabāṭ al-Magrib: Dār al-Amān, 2003.
 34. Rosyid, Maskur. Implementasi Konsep Maslahat Al-Ṭūfī dalam Fatwa MUI (2005-2010). 1st ed. Magelang: Ngudi Ilmu, 2013.
 35. Rosyid, Maskur. ‘Membincang Kembali Hubungan Syariah dan Filsafat’. Istigha 2, no. 1 (2019): 53–54.
 36. Rushd, Abū al-Wālid Muḥammad Ibn. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.
 37. Rushd, Abū al-Wālid Muḥammad Ibn. Faṣl al-Maqāl wa Taqrīr ma Bayn al-Sharī‘ah wa al-Ḥikmah min al-Ittiṣāl. Beirut: Dār al-Mashriq, 1982.
 38. Al-Sāyis, Muḥammad ‘Alī. Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī. Edited by Muḥammad al-Fātiḥ bin Waliyyudin Al-Farfur. Damaskus: Dar al-Farfur, 2002.
 39. Shalabī, Muḥammad Muṣṭafā. Ta’līl al-Aḥkām. Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1981.
 40. Al-Shāṭibī, Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā Bin Muḥammad. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī’ah. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1975.
 41. Syahriar, Alfa, and Zahrotun Nafisah. ‘Comparison of Maqasid Al-Shari’ah Asy-Syathibi and Ibn ’Ashur Perspective of Usul Al-Fiqh Four Mazhab’. Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam 3, no. 2 (30 April 2020): 185. https://doi.org/10.30659/jua.v3i2.7630.
 42. Taymiyah, Ibn. Majmū’ al-Fatāwā. Mamlakah Sa’ūdiyyah al-’Arabiyyah, n.d.
 43. Al-‘Ubaydī. Ibn Rushd wa ‘Ulūm al-Sharī’ah. Beirut: Dār al-Fikr al-’Arabi, 1991.
 44. Al-Yūbī, Muḥammad Sa’ad. Maqāṣid al-Sharī’ah al-Islāmiyyah wa ‘Alāqatuhā bi al-Adillah al-Shar’iyyah. Riyad: Dār al-Hijrah, 2002.
 45. Zahrah, Muḥammad Abū. Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqā‘id wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1989.
 46. Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
 47. Al-Zurkuli, Khayr al-Dīn. Al-A’lam. Beirut: Dar al-’Ilm li al-Malayin, n.d.

Open Access Copyright (c) 2021 Al-Ahkam
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Al-Ahkam
Published by Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang in collaboration with the Indonesian Consortium of Shariah Scholars (KSSI)
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Phone: +62 877-3515-5355
Website: https://http://fsh.walisongo.ac.id/
Email: jurnalahkam@gmail.com, alahkam@walisongo.ac.id

ISSN: 0854-4603 (Print)
ISSN: 2502-3209 (Online)
DOI: 10.21580/ahkam 

Creative Commons License
This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
apps