PENSYARI’AHAN PASAR MODAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH FI AL-IQTISHAD

Ali Murtadho*  -  IAIN Walisongo, Indonesia

(*) Corresponding Author
Pemilahan antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional semakin menampakkan eksistensinya dengan terbentuknya Jakarta Islamic Index (JII). JII menjadi wadah saham-saham syari’ah yang boleh diperjualbelikan. Tetapi apakah kesyariahan pasar ,modal hanya dilihat halal haramnya saham yang ditransaksikan. Perilaku para pelaku pasar, batasan antara investor dengan spekulan adalah juga wilayah yang perlu diperjelas kesyariahannya. Dalam perspektif hukum Islam, pasar modal masuk dalam wilayah muamalah yang kepatuhan syariahnya mentolerir inovasi dengan tetap berpegang pada misi/prinsip/tujuan syariah di bidang ekonomi. Mensyariahkan pasar modal tidak terlepas dari memanfaatkan pasar modal untuk merealisasikan misi ekonomi Islam. Sebagai sebuah produk inovasi yang menjadi sarana vital dalam kehidupan ekonomi modern, pasar modal idealnya dapat mengantarkan perekonomian menuju terwujudnya prinsip/tujuan syariah di bidang ekonomi.

Keywords: Pensyariahan, Pasar Modal, Maqashid al-Syari’ah

 1. Abu Zahrah, Muhammad Ushul Al-Fiqh, Mesir : Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, t.t.
 2. Al-Khalify, Riyadl Manshur, Al-Maqashid Al-Syar’iyyah wa Atsaruha Fi Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyyah, Majallah Jami’ah Al-Malik ‘Abd al-‘Aziz: Al-Iqtishad Al-Islami, 17,1, 2004.
 3. Al-Zuhaili, Wahbah, Al-Mu’amalat al-Maliyyah Al-Mu’ashirah: Buhuts wa Fatawa wa Hulul, Damaskus: Dar al-Fikr, 2002.
 4. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia
 5. Huda, Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Investasi pada Pasar Modal Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2008.
 6. Juwaini, Dimyaudin, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
 7. Karim, Adiwarman A., Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
 8. Khan, Fahim, “Development Strategy in an Islamic Framework With Reference to Labour-Abundant Economies”, dalam: Essays in Islamic Economics, Leicester: The Islamic Foundation, 1995.
 9. Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, Amanah bagi Bangsa Konsep: Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007
 10. Nasarudin, M. Irsan, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
 11. Sholahuddin, Muhammad & Lukman Hakim, Lembaga Ekonomi dan keuangan Syariah Kontemporer, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2008.
 12. Warta Bapepam-LK Edisi Juli 2011

Open Access Copyright (c) 2016 Economica

Economica: Jurnal Ekonomi Islam
Published by the Institute of Islamic Economic Research and Development (LP2EI), Faculty of Islamic Economics and Business UIN Walisongo Semarang
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185
Phone: +62 857-1999-1679
Website: https://febi.walisongo.ac.id/
Email: economica@walisongo.ac.id

ISSN: 2085-9325 (Print)
ISSN: 2541-4666 (Online)
DOI: 10.21580/economica

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Get a feed by atom here, RRS2 here, and OAI Links here.

apps